Zebranie wspólnoty – głosowanie małżonków

Agnieszka Stec        04 lutego 2016        Komentarze (0)

Wspólne mieszkanie – jak prawidłowo głosować nad uchwałami we wspólnocie mieszkaniowej – głosowanie przez małżonków.

Wspaniale jest powrócić do blogowania! Dziękuję Mec. Stec za zaproszenie do gościnnych wizyt na prowadzonym przez Nią blogu. Był taki okres w Naszej karierze zawodowej, w którym z powodzeniem w ramach bloga nieruchomoscibeztajemnic.pl, wspólnie zgłębiałyśmy tajniki rynku nieruchomości. Czas pokaże jak rozwinie się Nasza współpraca w ramach projektu prawnikolokalach.pl.

Przechodząc do meritum….

Zasady podejmowania uchwał we wspólnocie mieszkaniowej uregulowane zostały przez ustawodawcę w art. 23 ustawy z o własności lokali. Zgodnie z tym przepisem skuteczność uchwał podejmowanych przez wspólnotę mieszkaniową wymaga uzyskania większości głosów właścicieli liczonej według wielkości udziałów lub według zasady „jeden właściciel – jeden głos”.

Sytuacja jest prosta w przypadku gdy lokal ma jednego właściciela. W praktyce jednakże o wiele częściej spotykamy się z sytuacją, w której jednak lokal ma kilku współwłaścicieli.

Współwłasność ta może wynikać z różnych podstaw: małżeństwo, wspólny zakup nieruchomości przez osoby żyjące w „wolnym związku”, spadkobranie.

Jak prawidłowo głosować nad uchwałami w takich sytuacjach?

Zacznijmy od analizy każdego przypadku odrębnie.

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność ustawowa małżeńska obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub jednego z nich do majątku wspólnego. Zasadą jest, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Przedstawiony powyżej ustrój majątkowy charakteryzuje się tym, że w czasie jego trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą więc swobodnie rozporządzać „swoimi” udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością w trakcie trwania tejże wspólności.

W związku z powyższym wspólnoty mieszkaniowe mają problem z tym jak mają głosować małżonkowie. Czy każde z nich powinno oddać swój głos na liście do głosowania? Czy wystarczający jest głos jednego małżonka? A może małżonek, który nie uczestniczy w głosowaniu powinien udzielić swojemu współmałżonkowi pełnomocnictwa?

I w końcu jak rozwiązać problem w sytuacji gdy uchwała jest podejmowana w trybie „jeden właściciel= jeden głos”?

W sytuacji gdy lokal we wspólnocie mieszkaniowej stanowi majątek wspólny małżonków, do wykonywania prawa głosu nad uchwałami wspólnoty mieszkaniowej, małżonek nie potrzebuje pełnomocnictwa drugiego małżonka. Dla ważności głosu wystarczy podpis złożony przez jednego z małżonków na uchwale, co oczywiście nie wyklucza sytuacji, w której obydwoje małżonkowie oddają swój głos. W związku z powyższym każdy z małżonków może samodzielnie wykonywać prawo głosu, chyba że drugi małżonek sprzeciwi się dokonaniu takiej czynności i zawiadomi o tym fakcie zarząd przed jej dokonaniem czyli przed podjęciem uchwały.

Powyższa zasada obowiązuje także w sytuacji gdy przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą przyjęto zasadę „jeden właściciel=jeden głos”.

Inaczej będzie wyglądała jednakże sytuacja, gdy lokal we wspólnocie mieszkaniowej stanowi własność tylko jednego z małżonków, tzn. wchodzi w skład jego majątku osobistego. Wówczas małżonek nie będący właścicielem, który oddaje głos za małżonka będącego właścicielem tegoż lokalu potrzebuje pełnomocnictwa od współmałżonka- właściciela. Pełnomocnictwo dla swej ważność wymaga zwykłej formy pisemnej. W jego treści powinno być wskazane upoważnienie do udziału w określonym zebraniu oraz upoważnienie do podejmowania konkretnych uchwał znajdujących się w porządku obrad tegoż zebrania. Pełnomocnictwo należy złożyć przed przystąpieniem do zebrania bądź głosowania uchwał do zarządu wspólnoty mieszkaniowej.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: