Opublikowano Dodaj komentarz

Ujemny LIBOR – praktycznie dla Twojej umowy !

Signing or not signing?Jak pisałam w ostatnich wpisach, ujemny LIBOR stał się „faktem”, przynajmniej w teorii…

Niemniej jednak, dostałam wiele pytań, na temat praktycznych aspektów takiego rozwiązania z punktu widzenia indywidualnych kredytobiorców.

Znalazł się więc pretekst, do wypicia przysłowiowej „małej czarnej” z zaprzyjaźnionym doradcą kredytowym.

I cóż wynikło z tej, przeplatanej słodkimi ciasteczkami, rozmowy..

Otóż  nie możemy liczyć, iż szumnie wprowadzony ujemny LIBOR, stanie się dla nas faktem z dnia na dzień.

W umowach kredytowych, zmiana LIBOR przewidziana jest z reguły, w okresach co 3 a nawet co 6 miesięcy. Warto więc rzucić okiem na nasz harmonogram, aby ustalić, od kiedy ewentualnie staniemy się beneficjentami wprowadzonych dobrodziejstw.

Dodatkowo, szykując się na ewentualną „wojnę” z bankiem, warto dwa razy zastanowią się nad podpisywaniem jakichkolwiek porozumień, czy aneksów zmieniających sposób spłaty rat. Nawet okresowa zmiana, wprowadzenie okresu karencji czy kapitalizacja części kapitału, może bowiem wskazywać na podjęcie indywidualnych uzgodnień, co do zasad ustalania wysokości rat, co z kolei realnie wpłynie na możliwość dochodzenia naszych roszczeń z tytułu stosowania klauzul abuzywnych przez daną instytucję finansową.

Opublikowano Dodaj komentarz

Będzie ujemny LIBOR

Decyzja została podjęta.

W dniu wczorajszym Komitet Stabilności Finansowej zdecydował o stosowaniu przez banki, przy obliczaniu oprocentowania kredyty, ujemnego LIBOR.

Nie będzie natomiast usztywnienia kursu samego franka.

Obecnie Komisja Nadzoru Finansowego oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mają zająć się badaniem i analizą warunków oferowanych kredytobiorcom przez banki w tym zakresie.

Ważna informacją jest również deklaracja przedstawicieli banków, iż w zaistniałej ostatnio sytuacji nie będą oni żądać od kredytobiorców dodatkowych zabezpieczeń kredytów.

Choć eksperci chwalą efekty spotkania Komitetu, nie do końca wiadomo czy działania ze strony KNF-u i UOKiK-u wpłyną realnie na potencjalnego Kowalskiego.

 

Opublikowano Dodaj komentarz

Frank szwajcarski – przede wszystkim nie panikować !

Swiss Currency Bank Notes (Swiss Francs). Pile of 100 CHFOstatnie dni, a nawet tygodnie sprawiają, że z każdej możliwej strony zasypywana jestem informacjami jak to jest źle, jakie nieszczęście mnie spotkało i jak w okropnej sytuacji się znalazłam…

Tak, zgadza się – jestem posiadaczem kredytu hipotecznego zaciągniętego, w znienawidzonej ostatnimi czasy walucie – franku szwajcarskim.

I choć nie ukrywam, iż z ogromną przyjemnością przeznaczyłabym dodatkowe środki, które zasilą w tym miesiącu konto mojego banku, na nową torebkę, teatr czy nawet dobrą kolację, staram się nie panikować.

I to również doradzają wszyscy ekonomiści, eksperci finansowi i doradcy kredytowi.

Przede wszystkim – nie panikować!

Choć oczywiście nie proponuję, aby brak paniki zrównywać z całkowitą biernością i czekaniem na „lepsze dni”

Być może jednak, warto poszukać możliwości obniżenia raty swojego kredytu, poprzez analizę własnej umowy kredytowej.

Banki bardzo często zamieszczają w umowach kredytowych klauzulę, zgodnie z którą, nie uwzględniają ujemnego LIBOR szwajcarskiego banku narodowego.

LIBOR ten, od kilku dni wynosi zaś – 0,75 proc i może realnie wpływać na wysokość rat kredytu.

Zapisy umowne sprawiają zaś, iż instytucje kredytowe w takich przypadkach, uwzględniają oprocentowanie na poziomie 0,00 proc. 

Zapis taki, jako niekorzystny dla kredytobiorców, winien być uznany za naruszający zasadę równowagi stron kontraktu, a tym samym stanowić niedozwoloną (abuzywną) klauzule umowną.

Jeśli więc, po wnikliwej analizie swojej umowy, odnajdziemy w niej powyższe uregulowania, warto zawalczyć z „systemem”, gdyż daje to możliwość oszczędności nawet na poziomie kilkuset złotych, w skali jednego miesiąca.

Jak walczyć?

Otóż, istnieje możliwość zwrócenia uwagi na nasz przypadek Komisji Nadzoru Finansowego, złożenie zawiadomienia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy ostatecznie złożenia do sądu cywilnego powództwa o stwierdzenie nieważności takiego postanowienia umownego.

Choć droga, do uzyskania korzystnego dla nas orzeczenia sądu może być długa, po uwzględnieniu przez sąd naszych racji, nie tylko uzyskamy realne obniżenie naszych zobowiązań kredytowych, ale dodatkowo możemy wystąpić do banku o zwrot wcześniej dokonanych nadpłat.

W tym przypadku, jak zresztą w większość, istnieją różne opinie i zdania na temat możliwości wygranej. Niemniej jednak warto niekiedy rozważyć podjęcie ryzyka, szczególnie gdy istnieją realne szanse na pozytywne dla nas rozstrzygnięcie.

 

 

Opublikowano Dodaj komentarz

Garaże we Wspólnocie Mieszkaniowej – proponowane zmiany

Underground parking

Dzisiejsza pogodowa aura, sprowadziła na warszawskie ulice niewidziany od dłuższego czasu obrazek – zaśnieżonych pojazdów.

Cóż, nie każdy ma to szczęście zasiąść mroźnym rankiem, do suchego a na dodatek ciepłego samochodu, który całą śnieżną noc, spokojnie czekał w garażu podziemnym na swojego porannego pasażera.

Każdy nabywca lokalu we Wspólnocie Mieszkaniowej, wie jednak ile problemów dostarczyć może zakup garażu, a dokładniej miejsca postojowego w lokalu garażowym.

Wie to również większość administratorów, zarządców nieruchomości czy samych deweloperów.

Status garażu, a raczej miejsca postojowego we Wspólnocie Mieszkaniowej może być różnoraki. W większości przypadków jest to udział w lokalu niemieszkalnym – garażowym, w którym przy podziale do korzystania między wszystkich współwłaścicieli, otrzymujemy niejako „przydział” na nasze miejsce postojowe.

Rozwiązanie takie, budził wiele kontrowersji wśród nabywców i niestety problemów natury organizacyjnej, które zazwyczaj ujawniają się już na późniejszym etapie korzystania z miejsca i funkcjonowania samej Wspólnoty.

Z punktu widzenia samej Wspólnoty, posiadając udział we współwłasności lokalu garażowego, stajemy się tzw. zbiorowym członkiem Wspólnoty.

Posiadamy bowiem, dwa rodzaje udziałów w nieruchomości wspólnej: jeden związany zasadniczo z naszym lokalem, oraz drugi związany z prawem współwłasności lokalu garażowego, który jako lokal niemieszkalny, również posiada swój udział w nieruchomości wspólnej.

Jednak, gdy jeden lokal garażowy jest współwłasnością kilkuset nawet osób, aby skutecznie reprezentować tenże lokal garażowy i związany z nim udział, współwłaściciele ci muszą wybrać swojego pełnomocnika. Wybór ten, niekiedy może być wyjątkowo trudny, jeśli nie niemożliwy.

Oczywistym jest, iż istnieje możliwość ustanowienia takiego pełnomocnictwa już na etapie nabywania udziału w danym garażu, niemniej jednak brak takich zapisów w aktach notarialnych może skutecznie utrudnić funkcjonowanie całej Wspólnoty.

Na powyższy problem zwróciła uwagę Sejmowa Komisja Infrastruktury, podejmując w pierwszych dniach stycznia jednomyślną decyzję  o inicjatywie ustawodawczej w tym zakresie. Zmiany mają dotyczyć oczywiście ustawy o własności lokali.

Jak wyjaśnia szef Komisji – Stanisław Żmijan – zmiany mają dotyczyć zrównania statusu współwłaścicieli ze statusem właścicieli lokali w zakresie praw i obowiązków wobec Wspólnoty.

Niezmienna ma zaś zostać zasada, zgodnie z którą, na zebraniu Wspólnoty każdy lokal posiada jeden głos, bez względu na ilość jego współwłaścicieli. Ciągle więc, aby skutecznie głosować nad danymi uchwałami współwłaściciele lokalu garażowego, zmuszeni będą wybrać swojego pełnomocnika, który odda w ich imieniu głos pod daną propozycją uchwały.

Na obecnym etapie prac nowelizacyjnych, trudno jeszcze wypowiadać się co do zasadności, czy wagi zaproponowanych zmian, chociażby z uwagi na losy dotychczasowych propozycji nowelizacji ustawy o własności lokali.

Niemniej jednak, poruszona problematyka dotyczy zagadnienia które wcześniej czy później będzie musiało być uregulowane na poziomie ustawowym.

 

Opublikowano Dodaj komentarz

Zmiany w prawie budowlanym – mniej załączników do projektu budowlanego

Sam projekt budowlany, nawet najbardziej szczegółowy i kompletny, nie wystarcza aby rozpocząć inwestycję.

Nie możemy bowiem zapominać, o konieczności dołączenia do niego kompletu dokumentów wymaganych przez prawo budowlane.

Jednym z takich załączników jest oświadczenie o zapewnieniu energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, oraz oświadczeń właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu z danej działki do drogi publicznej.

Jest to niemały plik dokumentów, który dodatkowo dostarcza wielu problemów natury stricte organizacyjnej.

Planowane zmiany w przepisach prawa budowlanego, przewidują zniesienie obowiązku załączania tego pakietu dokumentów.

Weryfikacja spełnienia przez budynek warunków określonych w ustawie – Prawo budowlane w zakresie podłączenia do mediów będzie dokonywana na etapie oddawania inwestycji do użytkowania.