Opublikowano Dodaj komentarz

500 zł „na dziecko” zwiększy zdolność kredytową?

Hands holding a piggy bank and a house modelWspominałam w ostatnim wpisie o zapowiadanych, dalszych planach rządu związanych z umożliwieniem rodzinom o niskich dochodach zakup mieszkania.

Plany w tym zakresie, są jednak na tyle dalekie, iż warto przyjrzeć się raczej co na chwilę obecną daje rodzinie planującej zakup mieszkania rządowe dofinansowanie.

Zgodnie z założeniami programu 500+ każda rodzina która złoży stosowny wniosek i dopełni wymogów formalnych może liczyć na dofinansowanie kwotą 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko, do czasu ukończenia 18 lat. Ważne jest, iż nie ma tu znaczenia dochód rodziny.

Załóżmy jednak, iż rodzina osiągająca obecnie dochód w postaci dwóch pensji na poziomie minimalnego wynagrodzenia, posiada 4 dzieci – ich dochód wzrośnie automatycznie co najmniej o 1500 zł miesięcznie. Taki wzrost teoretycznie może mieć istotne znaczenie dla zdolności kredytowej potencjalnych nabywców nieruchomości – dziecko powinno stać się dla banku „źródłem przychodu”.

Wsparcie ze strony rządu, ma ze swej istoty charakter dochodu stałego. Powinno więc być szczególnie traktowane przez banki.

Czy jednak tak się stanie?

Cóż, banki nie muszą odnajdywać we wspomnianym programie jedynie „plusów”.

Zawsze przecież rząd, obecny lub przyszły, może wycofać się z kontynuacji programu. Powodem nie muszą być nawet zmiany polityczne, ale również finansowe.

Jakie stanowisko zajmą banki? Na obecną chwilę bardzo ostrożnie podchodzą do omawianego zagadnienia. Musimy więc sięgnąć „do niekonwencjonalnych metod” tj. podejścia praktycznego.

W najbliższych dniach postaram się przedstawić wyniki mojego małego śledztwa w tym zakresie.

Opublikowano Dodaj komentarz

Program 500+ to dopiero początek?

Wprowadzenie programu 500+, ma stanowić pierwszy, ale nie jedyny punkt szerokiego wsparcia finansowego dla rodzin.

Następnym krokiem, zdaniem przedstawicieli rządu, ma być umożliwienie rodzinom o niskich dochodach zakup mieszkania.

Zgodnie z zapowiedziami, nad realizacją tego programu pracuje obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Program ma zakładać m.in. rozłożenie płatności za nieruchomość w ramach opłat czynszowych. Państwo ma stać się zaś gwarantem budowy mieszkań oraz dostarczyć niezbędny dla realizacji przedsięwzięcia grunt.

Z niecierpliwością czekamy więc na szczegóły zapowiadanego projektu.

 

Opublikowano Dodaj komentarz

Zawiadomienie o zebraniu wspólnoty – jak liczyć termin tygodniowy

1 MjAxMTEwMTUtMURTTDM5NzIuanBnJuż niebawem sąsiedzi będą mieli okazję do spotkania towarzyskiego – rocznego, obowiązkowego zebrania wspólnoty mieszkaniowej.

Aby móc przygotować się odpowiednio do tego wydarzenia, ustawodawca przewidział w art. 32 ustawy o własności lokali obowiązek zawiadomienia każdego właściciela o planowanym terminie zebrania na minimum tydzień przez wyznaczoną datą.

Teoretycznie przepis jest jasny i nie budzi wątpliwości…

Kiedy jednak w naszej skrzynce pojawi się tak oczekiwana informacja? Czy na pewno uda nam się zaplanować terminarz, wyprasować wizytowy garnitur i koszulę i nabyć nowe szpilki?

Niekiedy może być to wyjątkowo utrudnione – istnieje szansa, że o spotkaniu członków wspólnoty i jego przebiegu dowiemy się już po fakcie, choć formalnie zostaniemy prawidłowo o nim zawiadomieni.

Ustawodawca wprowadzając  termin tygodniowy nie sprecyzował, czy dla zachowania tegoż terminu wystarczy nadanie w placówce pocztowej pisma informującego o zebraniu, czy też konieczne jest aby każdy członek wspólnoty miał realną możliwość zapoznania się z treścią takiego pisma na minimum 7 dni przed datą zebrania.

Niestety, dla członków wspólnoty, większość sądów opowiada się za przyjęciem, iż wystarczające jest nadanie pisma w placówce pocztowej. Takie rozwiązanie w sposób oczywisty może znacznie uniemożliwić nam realny udział w zebraniu. Przyjmując bowiem, iż między nadaniem przesyłki (w punkcie poczty polskiej do 23:59 ostatniego dnia terminu) a pojawieniem się jej w naszych rękach minie mniej niż 7 dni, często będziemy postawieni przez faktem, iż z dnia na dzień dowiemy się o zebraniu. Nie muszę chyba nikogo przekonywać, iż szczególnie młode małżeństwa, osoby samotne czy samotni rodzice mogą mieć ogromną trudność z zorganizowaniem czasu tak, aby następnego dnia, przeważnie w godzinach późno-popołudniowych, pojawić się we wskazanym miejscu, aby móc uczestniczyć w trwającym średnio 5 godzin spotkaniu.

Przy odrobinie pecha, gdy w naszej skrzynce pojawi się zaś słynne „awizo” – przesyłkę możemy odebrać już po terminie planowanego zebrania.

Cóż, termin został zachowany.

Logika i praktyczne aspekty sprawy to już zaś całkiem inna historia….

 

 

Opublikowano Dodaj komentarz

Zebranie wspólnoty – głosowanie małżonków

Wspólne mieszkanie – jak prawidłowo głosować nad uchwałami we wspólnocie mieszkaniowej – głosowanie przez małżonków.

Wspaniale jest powrócić do blogowania! Dziękuję Mec. Stec za zaproszenie do gościnnych wizyt na prowadzonym przez Nią blogu. Był taki okres w Naszej karierze zawodowej, w którym z powodzeniem w ramach bloga nieruchomoscibeztajemnic.pl, wspólnie zgłębiałyśmy tajniki rynku nieruchomości. Czas pokaże jak rozwinie się Nasza współpraca w ramach projektu prawnikolokalach.pl.

Przechodząc do meritum….

Zasady podejmowania uchwał we wspólnocie mieszkaniowej uregulowane zostały przez ustawodawcę w art. 23 ustawy z o własności lokali. Zgodnie z tym przepisem skuteczność uchwał podejmowanych przez wspólnotę mieszkaniową wymaga uzyskania większości głosów właścicieli liczonej według wielkości udziałów lub według zasady „jeden właściciel – jeden głos”.

Sytuacja jest prosta w przypadku gdy lokal ma jednego właściciela. W praktyce jednakże o wiele częściej spotykamy się z sytuacją, w której jednak lokal ma kilku współwłaścicieli.

Współwłasność ta może wynikać z różnych podstaw: małżeństwo, wspólny zakup nieruchomości przez osoby żyjące w „wolnym związku”, spadkobranie.

Jak prawidłowo głosować nad uchwałami w takich sytuacjach?

Zacznijmy od analizy każdego przypadku odrębnie.

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność ustawowa małżeńska obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub jednego z nich do majątku wspólnego. Zasadą jest, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Przedstawiony powyżej ustrój majątkowy charakteryzuje się tym, że w czasie jego trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą więc swobodnie rozporządzać „swoimi” udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością w trakcie trwania tejże wspólności.

W związku z powyższym wspólnoty mieszkaniowe mają problem z tym jak mają głosować małżonkowie. Czy każde z nich powinno oddać swój głos na liście do głosowania? Czy wystarczający jest głos jednego małżonka? A może małżonek, który nie uczestniczy w głosowaniu powinien udzielić swojemu współmałżonkowi pełnomocnictwa?

I w końcu jak rozwiązać problem w sytuacji gdy uchwała jest podejmowana w trybie „jeden właściciel= jeden głos”?

W sytuacji gdy lokal we wspólnocie mieszkaniowej stanowi majątek wspólny małżonków, do wykonywania prawa głosu nad uchwałami wspólnoty mieszkaniowej, małżonek nie potrzebuje pełnomocnictwa drugiego małżonka. Dla ważności głosu wystarczy podpis złożony przez jednego z małżonków na uchwale, co oczywiście nie wyklucza sytuacji, w której obydwoje małżonkowie oddają swój głos. W związku z powyższym każdy z małżonków może samodzielnie wykonywać prawo głosu, chyba że drugi małżonek sprzeciwi się dokonaniu takiej czynności i zawiadomi o tym fakcie zarząd przed jej dokonaniem czyli przed podjęciem uchwały.

Powyższa zasada obowiązuje także w sytuacji gdy przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą przyjęto zasadę „jeden właściciel=jeden głos”.

Inaczej będzie wyglądała jednakże sytuacja, gdy lokal we wspólnocie mieszkaniowej stanowi własność tylko jednego z małżonków, tzn. wchodzi w skład jego majątku osobistego. Wówczas małżonek nie będący właścicielem, który oddaje głos za małżonka będącego właścicielem tegoż lokalu potrzebuje pełnomocnictwa od współmałżonka- właściciela. Pełnomocnictwo dla swej ważność wymaga zwykłej formy pisemnej. W jego treści powinno być wskazane upoważnienie do udziału w określonym zebraniu oraz upoważnienie do podejmowania konkretnych uchwał znajdujących się w porządku obrad tegoż zebrania. Pełnomocnictwo należy złożyć przed przystąpieniem do zebrania bądź głosowania uchwał do zarządu wspólnoty mieszkaniowej.

Opublikowano 2 komentarze

Gościnne wpisy mec. Angeliki Czubackiej-Pędzisz

 

OBR_5681Kilka lat temu, kiedy rozpoczynałam swoją przygodę z blogowaniem, usłyszałam słowa: „blog jest dla czytelników, nie dla autora”

Oczywista oczywistość.

Coraz częściej pytacie o tematykę nieruchomości, jednak połączoną z zagadnieniami stricte prawa rodzinnego i cywilnego – podział majątku wspólnego po rozwodzie lub rozpadzie związku partnerskiego. Niejednokrotnie znaczną część tego majątku stanowi właśnie nieruchomość.

Wspólne mieszkanie, wspólny kredyt, dofinansowanie w ramach projektów rządowych, czy wreszcie wspólna decyzja aby przekazać majątek na rzecz dzieci, to ważne decyzje i skomplikowane procedury, których skutki odczuwalne mogą być przez wiele lat.

Odpowiadając na zapytania i potrzeby czytelników postanowiłam poprosić o kilka gościnnych wpisów Mecenas Angelikę Czubacką-Pędzisz – wspólnika, przyjaciółkę i jednego z najlepszych specjalistów jakich miałam przyjemność znać.

Mecenas Czubacka specjalizuje się w prawie rodzinnym i szeroko pojętym prawie nieruchomości. Ponad 10 letnie doświadczenie i połączenie tych dwóch specjalizacji jest idealną receptą na ciekawe i użyteczne wpisy.

Jestem przekonana, iż lektura wpisów Mecenas Czubackiej przyniesie wymierne korzyści dla czytelników bloga.

Zapraszam więc do śledzenia wpisów i zadawania pytań!