Organizacja Walnego Zebrania w spółdzielni w stanie epidemii

Agnieszka Stec        21 maja 2020        Komentarze (0)

 

Od dnia 20 marca 2020 r. na terenie kraju wprowadzony jest dalej utrzymywany stan epidemii.

Ograniczenia w zakresie organizacji zgromadzeń wprowadzone zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020.792). Obecnie obowiązującym jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.878 z dnia 2020.05.16).

Zgodnie z treścią art. 13.1 w/w Rozporządzenia z dnia 16.05.2020 r. w czasie trwania epidemii obowiązuje zakaz organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, innych niż określone powyżej zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu.

Ograniczenia o których mowa powyżej nie dotyczy: spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, oraz pozarolniczej działalności gospodarczej lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarskie rolnym.

Zgodnie z powyższym, brak jest zakazu rangi ustawowej organizacji Walnego Zgromadzenia w spółdzielniach mieszkaniowych, gdyż zgromadzenie którego dotyczy zakaz a o którym mowa w ustawie Prawo o zgromadzeniach w rozumieniu art. 3 dotyczy zgromadzenia jako zgrupowania osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Z takim zgromadzeniem nie mamy do czynienia w przypadku Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej, gdyż udział w takim zgromadzeniu możliwy jest wyłącznie dla ściśle określonego katalogu osób (członków spółdzielni) lub należycie umocowanych (w myśl ustawy prawo spółdzielcze) pełnomocników takich członków.

Zgodnie ze stanowiskiem Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 14.05.2020 r. posiedzenia organów: Zarządu oraz Rady Nadzorczej winny być traktowane jako wyłączone z zakazu gdyż związane z zawodowym charakterem działalności oraz faktem powołania członków tychże organów w trybie uchwały.

Walne zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowych nie ma już takiego charakteru. Niemniej jednak formalnie, z uwagi na NIE objęcie zakazem z par. 13 .1 par. 1 w/w Rozporządzenia nie ma zakazu odbycia Walnego Zgromadzenia członków spółdzielni. Zasadnicze znaczenie ma więc fakt, czy w przypadku konkretnej Spółdzielni, biorąc pod uwagę liczbę jej członków, istnieje realna możliwość zachowania wszelkich wymogów w zakresie m.in. odległości między osobami uczestniczącymi w spotkaniu – 1,5 m2. Zaznaczyć należy, iż przy spółdzielni liczącej np. około 7000 członków konieczne byłoby zagwarantowanie przestrzeni o powierzchni minimum 10 5000 m2, gdyż nie można założyć, iż na walne przyjdzie tylko konkretna, z góry określona, ograniczona liczba członków.

Dodatkowo zaznaczyć należy, iż regulacje o jakich wspomina Stanowisko Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z 14.05.2020 r. w zakresie przedłużenia terminu na zwołanie Walnego oraz wprowadzania możliwości głosowania pisemnego (art. 36 ustawy Prawo spółdzielcze w wersji znowelizowanej z dniem 16.04.2020 r. w związku ze stanem epidemii) umożliwiają odbycie posiedzenia w trybie zdalnym. Warunkiem jest zawiadomienie wszystkich członków spółdzielni na piśmie lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Niemniej jednak przy licznej liczbie członków danej Spółdzielni powielenie materiałów w formie pisemnej, następnie ich przesłanie do członków i zorganizowanie głosowania nad uchwałami pisemnie zdaje się generować zbyt duże zagrożenie nadużyć, nieprawidłowości przy oddawaniu głosów – co może wpływać na ważność tak podejmowanych uchwał. Co więcej, zaznaczyć należy iż uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być zaskarżone przez każdego członka.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: