Opublikowano Dodaj komentarz

Zmiany w prawie spadkowym już od 18.10.2015 r.

Life insurance concept with leaflets and magnifying glass in monochrome

Wprawdzie prawo spadkowe nie jest wprost związane z tematyką nieruchomości, niemniej jednak w związku z tak znaczącą nowelizacją przepisów prawa spadkowego, jaka miała miejsce ponad 6 miesięcy temu (ustawa nowelizująca przepisy min. kodeksu cywilnego weszła w życie w dniu 18.10.2015 r. po 6 miesięcznym vacatio legis) zdecydowałam się przedstawić  skutki prac Naszych parlamentarzystów nad zapisami ustawy Kodeks cywilny w zakresie dziedziczenia ustawowego.

Nieruchomości stanowią niejednokrotnie zasadniczy, często jedyny składnik masy spadkowej. Dodatkowo wiążą się z konkretnymi długami jakie mogą na nich ciążyć.

Do dnia 18.10.2015 r.,  na podstawie art. 1015 § 2 kodeksu cywilnego, w przypadku gdy spadkobierca nie złoży oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o tytule powołania do spadku (najczęściej jest to chwila śmierci spadkodawcy), wówczas z mocy prawa nabywa on spadek wprost.

Jest to tzw. proste przyjęcie spadku.

W praktyce oznaczało to przyjęcie całego spadku bez ograniczeń czyli zarówno aktywów jak i pasywów związanych ze spadkiem.

W dniu 20.03.2015r Sejm uchwalił ustawę nowelizującą min art. 1015 § 2 kodeksu cywilnego wprowadzając rewolucyjną zmianę.

Proste przyjęcie spadku zostało zmienione w taki sposób, iż brak oświadczenia spadkobiercy we skazanym powyżej terminie (6 miesięcy) będzie jednoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Oznacza to w praktyce, iż w przypadku „przeoczenia terminu do złożenia stosownego oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku” odpowiedzialność spadkobiercy zostanie ograniczona do wartości majątku spadkodawcy wskazanego w spisie inwentarza (tzw. stanu czynnego spadku).

Zmianę należy uznać za korzystną z punktu widzenia spadkobierców, bowiem rozwiązanie przewidziane w obecnie obowiązujących przepisach nie chroni ich należycie przed niespodziewaną odpowiedzialnością za długi spadkowe, których wartość przerasta niejednokrotnie wartość spadku.

Niemniej jednak nie można nie zauważyć, iż zmiana ta jest niekorzystna z punktu widzenia wierzycieli, gdyż ogranicza możliwość windykacji przysługujących im roszczeń.