Podatek od nieruchomości – wspólnoty mieszkaniowe

Agnieszka Stec        02 lutego 2016        Komentarze (0)

Hands holding a  piggy bank and a house modelNowy rok zazwyczaj niesie za sobą podwyżki – urok daty 1 stycznia.

Rok 2016 nie mógł być wyjątkiem…

Mieszkańców wspólnot mieszkaniowych zapewne najbardziej interesować będzie zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które weszły w życie 1.01.2016 r.

Zmiany zostały dokonane ustawą z dnia 25.06.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowo nową treści zyskał również art. 3 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Celem zmian było objęcie podatkiem od nieruchomości całej powierzchni stanowiącej współwłasność w budynkach, w których nastąpiło wyodrębnienie własności lokali.

Obecnie obowiązują więc nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości, które umożliwiają nałożenie podatku na tzw. części wspólne nieruchomości, takie jak: suszarnie, piwnice, korytarze czy pralnie.

Piwnice, pralnie, suszarnie, korytarze i inne powierzchnie zaliczane do części wspólnych opodatkowane są podatkiem od nieruchomości na podstawie obowiązujących przepisów, natomiast klatki schodowe oraz szyby dźwigowe w budynku nie podlegają takiemu opodatkowaniu.

Zasadą jest, iż budynki podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy. Podstawę opodatkowania w tym przypadku stanowi powierzchnia użytkowa, zdefiniowana w art. 1a ust. 1 pkt. 5 ustawy, jako powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Przepis stanowi ponadto, iż za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny oraz poddasza użytkowe.

W świetle art. 4 ust. 2 ustawy powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię taką pomija się.

Dodatkowo ustawa w sposób szczególny reguluje opodatkowanie podatkiem od nieruchomości stanowiących współwłasność: gruntów i części budynków, w których wyodrębniono własność lokali.

Należy pamiętać, że zasadą w podatku od nieruchomości jest solidarna odpowiedzialność współwłaścicieli (posiadaczy) nieruchomości lub obiektów budowlanych.

Sytuacja przedstawia się odmiennie w przypadku wspólnot mieszkaniowych.

Zgodnie bowiem z dyspozycją art. 3 ust. 5 ustawy, jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości, od gruntu oraz części budynku stanowiących współwłasność ciąży na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku.

Natomiast zgodnie z przepisem art. 3 ust. 3 ustawy o własności lokali, udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: